โครงการอ้างอิง

Project Name   :  IBCon Co.,Ltd.
System Size  :  32.64kWp
System Type  :  Rooftop
Project Location  :  Bangkok
Year  :  2017