โครงการอ้างอิง

Project Name   :  Pruksa Real Estate Public Company Limited
System Size  :  33kWp
System Type  :  Rooftop
Project Location  :  Prathumthani
Year  :  2017