โครงการอ้างอิง

Project Name   :  PTT Gas Station
System Size  :  59.4kWp
System Type  :  Rooftop
Project Location  :  Singhburi
Year  :  2017